3527+3731 SL 2E Hauptbahnhof, 22.01.2008. Foto: Martin Kursawe